Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP)

poskytovateľa služieb:
ADOREA SK, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
IČO: 36710849, DIČ: 2022288653, IČ DPH: SK2022288653
Spoločnosť je zapísaná: Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43582 / B

 I. DEFINÍCIE A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Podmienky, ako neoddeliteľná súčasť kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Poskytovateľom služieb a Prijímateľom služby (ďalej len „Zmluva“) o poskytovaní portálových služieb uctovnictvo-firmy.sk (ďalej len „Webová stránka“), stanovujú pravidlá prístupu k obsahu Webovej stránky a používania Webovej stránky poskytujúcej tieto služby: prezentácia obchodných ponúk dodávateľov v katalógu (ďalej len „Služba“).

1.2. Táto Webová stránka funguje podľa ustanovení slovenského práva, najmä podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016) a ďalších príslušných právnych predpisov.

1.3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.4. Vytvorenie Obchodného účtu a odoslanie objednávky Prijímateľom služby je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzavretú záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy Poskytovateľom služby. Záväzným akceptovaním objednávky Poskytovateľom služby sa rozumie oznámenie o evidencii objednávky zaslané na e-mailovú adresu Prijímateľa služby. Prijímateľ služby uskutočnením objednávky akceptuje tieto Podmienky pre dodanie Služby. Vzťahy Prijímateľa služby (kupujúceho) a Poskytovateľa služieb (predávajúceho) sa riadia týmito Podmienkami, ktoré sú pre obe strany záväzné, pokiaľ nie je v kúpnej zmluve ustanovené inak.

1.5. Poskytovateľ služieb je spoločnosť ADOREA SK, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, IČO: 36710849, DIČ: 2022288653, IČ DPH: SK2022288653. Spoločnosť je platiteľom DPH. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri  Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43582 / B.

1.6. Prijímatelia služby, ktorí si založia „obchodný účet“ na Webovej stránke, môžu byť právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia. Prijímateľ služby je dodávateľ služby, ponuka ktorej je prezentovaná v katalógu na Webovej stránke.

1.7. Používaním tejto Webovej stránky prehlasuje Prijímateľ služby, že pozná ustanovenia týchto Podmienok a súhlasí s nimi.

II. OTVORENIE OBCHODNÉHO ÚČTU

2.1. Ak si Prijímateľ služby chce založiť Obchodný účet na Webovej stránke na účely poskytovania svojich obchodných ponúk, poskytne údaje požadované Poskytovateľom služieb. Poskytovanie údajov je potrebné na založenie Obchodného účtu.

2.2. Vytvorenie Obchodného účtu je technický proces, ktorý vedie k uzavretiu Zmluvy.

2.3. Jeden Prijímateľ služby môže mať na Webovej stránke iba jeden obchodný účet. Vytváranie viacerých obchodných účtov na Webovej stránke pre toho istého Prijímateľa služby nie je povolené. Tento zákaz sa týka najmä:

2.3.1. zriadenia niekoľkých Obchodných účtov pre jedného Prijímateľa služieb, ktorý pôsobí na viacerých miestach alebo vo viacerých druhoch činností,

2.3.2. zriaďovania Obchodných účtov osobami, ktorých účasť na webovej stránke bola vylúčená z dôvodu porušenia Podmienok alebo porušenia zákona.

2.4. Osoba, ktorá na Webovej stránke zriaďuje Obchodný účet, vyhlasuje, že má oprávnenie alebo súhlas na zastupovanie právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa, pre ktorú tento účet vytvára. Osoba, pre ktorú je vytvorený Obchodný účet, vyhlasuje, že tento účet je vytvorený vedome a so súhlasom Prijímateľa služby a že všetky operácie na Obchodnom účte prijíma ako svoju vlastnú činnosť.

III. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

3.1. Poskytovateľ služieb sa zaväzuje poskytovať služby ochotne a pozorne.

3.2. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za prerušenie poskytovania služby spôsobené:

3.2.1. nesprávnym fungovaním webového prehliadača Prijímateľa služieb,

3.2.2. poruchou internetového pripojenia spôsobenou činnosťou tretích strán,

3.2.3. inými udalosťami mimo kontroly Poskytovateľa služieb.

3.3. Poskytovateľ služieb nezodpovedá za následky spôsobené Prijímateľom služby sprístupnením hesla používateľa k Obchodnému účtu tretím stranám a za korešpondenciu a správy zasielané prostredníctvom funkcií Webovej stránky bez potreby použitia Obchodného účtu.

3.4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zastaviť poskytovanie Služieb a zablokovať prístup k Obchodnému účtu v prípade:

3.4.1. ak Prijímateľ služby poskytol nepravdivé údaje pri objednávaní Služby,

3.4.2. porušenia niektorého z bodov týchto Podmienok alebo Zmluvy spájajúcej strany Prijímateľom služby,

3.4.3. používania Obchodného účtu spôsobom, ktorý nie je v súlade s platnými zákonmi,

3.4.4. nezaplatenia poplatku Poskytovateľovi služieb.

3.5. Poskytovateľ služieb má právo aktualizovať Webovú stránku a technologické zdroje na vykonávanie Služby a blokovať prístup k Službe na nevyhnutne potrebný čas na vykonanie aktualizačných prác. Poskytovateľ služieb vynaloží všetko úsilie, aby zabezpečil, že všetky technické a aktualizačné práce budú spojené s čo najmenšími ťažkosťami pre Prijímateľa služby a iných používateľov.

3.6. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vymazať obsah a fotografie ak:

3.6.1. obsahujú vulgárny a urážlivý text,

3.6.2. porušujú zákon alebo nabádajú k porušovaniu zákona,

3.6.3. porušujú zásady spoločenského spolužitia,

3.6.4. obsahujú e-mailové adresy, telefónne čísla, korešpondenčné adresy zadané na miestach, ktoré nie sú ustanovené pre tieto údaje,

3.6.5. obchodná ponuka Prijímateľa služby nebude vytvorená v zmysle kategórií určených na tejto Webovej stránke.

3.7. Pravidlá pre pridávanie fotografií sa riadia podľa bodov 4.4 a 4.5.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA SLUŽBY

4.1. Prijímateľ služby je vlastníkom údajov vložených do Obchodného účtu, s výhradou bodu 4.4.

4.2. Prijímateľ služby je povinný poskytnúť pravdivé údaje počas registrácie a vytvárania obchodných ponúk Služby na Webovej stránke, ako aj v prípade ich okamžitej aktualizácie. Je zakázané poskytovať zavádzajúce alebo inak manipulované údaje. Prijímateľ služby je zodpovedný za poskytovanie nepravdivých údajov.

4.3. Prijímateľ služby nemôže prevádzať svoje práva vyplývajúce z uzavretia Zmluvy s Poskytovateľom služieb na iné subjekty alebo osoby bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu Poskytovateľa služieb.

4.4. Prijímateľ služby je povinný dodržiavať tieto pravidlá týkajúce sa umiestňovania fotografií na Webovú stránku:

4.4.1. na fotografie pridané Prijímateľom služby je zakázané pridávať kontaktné informácie, najmä telefónne čísla alebo e-mailové adresy,

4.4.2. fotografie nesmú obsahovať vulgárny, morálku porušujúci alebo pornografický obsah,

4.4.3. obrázky nesmú porušovať žiadne práva tretích strán vrátane práv na obrázky.

4.5. V prípade pridania fotografií alebo obsahu na Webovú stránku Prijímateľ služby vyhlasuje, že má plné vlastnícke práva k obrázkom, a tiež poskytuje Poskytovateľovi služieb nevýhradné a časovo neobmedzené povolenie na použitie fotografií alebo obsahu. Licencia sa udeľuje v týchto oblastiach použitia: rozmnožovanie pomocou analógovej a digitálnej technológie, vstup do počítačovej pamäte, vstup do počítačovej alebo multimediálnej siete, uvádzanie na trh, prenájom, lízing, zverejňovanie v mieste a čase, ktoré si Poskytovateľ služieb zvolil, zobrazovanie, vysielanie, opakované vysielanie, reprodukciu a umiestňovanie materiálov a obsahu do databáz, použitie fotografií alebo obsahu na propagáciu Poskytovateľa služieb. Prijímateľ služby ďalej splnomocňuje Poskytovateľa služieb na výkon autorských práv k fotografiám a obsahu a na vykonávanie štúdií alebo úprav a na začlenenie obsahu a materiálov do iných diel. Platnosť licencie a oprávnení zaniká, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy. Licencia povoľuje Poskytovateľovi služieb najmä zverejňovať fotografie alebo obsah na sociálnych sieťach, ako sú Facebook a Instagram. Prijímateľ služby oprávňuje Poskytovateľa služieb na výkon autorských práv k fotografiám a k obsahu, ako aj na vývoj, prispôsobenie alebo úpravu a začlenenie obsahu a materiálov do iných diel. Platnosť licencie a oprávnení zaniká, ak dôjde k ukončeniu Zmluvy.

4.6. Do polí Obchodného účtu a do polí pri pridávaní obchodnej ponuky, vrátane vizitky Prijímateľa služby, sa môžu pridať iba informácie určené Poskytovateľom služieb, napríklad do poľa „meno a priezvisko“ sa môžu pridať iba informácie tvoriace meno a priezvisko. V prípade uvedenia iných informácií, ako sú požadované, si Poskytovateľ služieb vyhradzuje právo ich vymazať alebo upraviť.

4.7. Obchodná ponuka vytvorená Prijímateľom služby môže byť označená iba v jednej kategórii. Ak Prijímateľ služby chce uverejniť obchodnú ponuku vo viacerých kategóriách, musí si objednať balík služieb na to určený.

V. POSKYTOVANIE SLUŽIEB

5.1. Doručovanie sa vykonáva na diaľku bez fyzickej prítomnosti účastníkov. Funkcie sú k dispozícii po vytvorení Obchodného účtu a zaplatení poplatku.

5.2. Prijímateľ služieb, ktorý si založil Obchodný účet a uzavrel Zmluvu o poskytovaní platených služieb, môže Zmluvu vypovedať za podmienok stanovených v Zmluve.

5.3. Prijímateľ služby, ktorý si založil Obchodný účet a uhradil poplatok, súhlasí s tým, že Poskytovateľ služieb vystaví faktúru v elektronickej forme a odošle ju Prijímateľovi služby v pdf formáte na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári a zároveň bude mať túto faktúru Prijímateľ služby uloženú vo svojom Obchodnom konte.

5.4. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo zmeniť alebo aktualizovať rozsah poskytovaných služieb, najmä rozšírením funkčnosti Webovej stránky. Takéto akcie nepredstavujú zmenu a doplnenie Zmluvy.

5.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov Poskytovateľa služieb a Prijímateľa služby.

VI. REKLAMÁCIE

6.1. Prijímateľ služby môže podať sťažnosť, ak služby stanovené v týchto Podmienkach nie sú vykonávané alebo sú vykonávané nesprávne.

6.2. Reklamácie by sa mali podávať písomne ​​vo forme listu zaslaného na adresu Poskytovateľa služieb alebo vo forme e-mailu adresovaného na adresu office@uctovnictvo-firmy.sk zaslaného e-mailom Prijímateľa služby, ktorého sa sťažnosť týka.

6.3. Sťažnosť týkajúca sa poruchy Webovej stránky by mala obsahovať aspoň informácie o účte, Prijímateľovi služby, čase a okolnostiach problému. Je vhodné uviesť do sťažnosti typ a číslo verzie použitého internetového prehliadača. Ak sa vyskytne chybové hlásenie, musíte uviesť presnú správu. Sťažnosť by sa mala podať ihneď po vzniku problému.

6.4. Sťažnosti sa budú posudzovať do 30 dní odo dňa oznámenia.

VII. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

7.1. Výhradné autorské práva a vlastníctvo Služby patria Poskytovateľovi služieb a sú chránené platnými zákonmi o autorských právach a medzinárodnými zmluvami.

7.2. Používaním Služby Prijímateľ služby nezískava autorské práva na Službu.

7.3. Poskytovateľ služieb má právo zverejniť obchodné meno a webovú adresu Prijímateľa služby vo svojom referenčnom zozname.

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

8.1. Je potrebné, aby Prijímateľ služby (užívateľ) mal zariadenie umožňujúce prístup na internet. Službu podporujú nasledujúce webové prehliadače: Google Chrome.

8.2. Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo tieto Podmienky zmeniť. V prípade zmien v Podmienkach bude Poskytovateľ služieb informovať Prijímateľov služby. Zmena a doplnenie týchto Podmienok nadobúda účinnosť do 14 dní od ich sprístupnenia na Webovej stránke a nie je dôvodom na ukončenie zmluvy zo strany zákazníka. Obmedzenie vypovedania Zmluvy v prípade zmien Podmienok sa nevzťahuje na spotrebiteľov.

8.3. V rámci tejto Webovej stránky je zakázané používať vírusy, roboty, červy alebo iné počítačové kódy, súbory alebo programy (najmä tie, ktoré automatizujú skripty a aplikačné procesy alebo iné kódy, súbory alebo nástroje).

8.4. Poskytovateľ služieb vynaloží všetko úsilie na zabezpečenie riadneho fungovania Webovej stránky, nenesie však žiadnu zodpovednosť za nesprávne fungovanie Webovej stránky a neposkytuje v tomto ohľade žiadnu záruku (najmä Poskytovateľ služieb nezaručuje dosiahnutie konkrétneho účelu alebo dosiahnutie obchodných cieľov), ak mu to nemožno pripísať. Žiadny systém nemôže poskytnúť absolútnu bezpečnosť za všetkých podmienok. Služba nemusí byť dostupná vo všetkých krajinách.

8.5. Rozhodným právom pre Službu a fungovanie tejto Webovej stránky je slovenské právo.

IX. OSOBNÉ ÚDAJE

9.1. Na ochranu osobných údajov sa vzťahujú pravidlá stanovené na stránke „Zásady ochrany osobných údajov“.