Prevádzkovateľom internetovej stránky www.uctovnictvo-firmy.sk (ďalej len “Internetová stránka”) je spoločnosť ADOREA SK, s.r.o. so sídlom Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava, zapísaná v Obchodnom reigistri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43582/B

Všetky materiály, dokumenty, obrázky, texty a iné priamo či nepriamo súvisiace práva (ďalej len “Dokumenty”) na Internetovej stránke sú chránené zákonom č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov a ďalšími príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi a zmluvami. Kopírovanie, sťahovanie, publikovanie, rozširovanie, napodobňovanie alebo akékoľvek komerčné použitie Dokumentov Internetovej stránky alebo jej častí je zakázané bez predchádzajúceho preukázateľného písomného súhlasu spoločnosti ADOREA SK, s.r.o.

Spoločnosť ADOREA SK, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť a/alebo upraviť obsah Internetovej stránky a/alebo ukončiť prevádzku Internetovej stránky bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť ADOREA SK, s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo následné škody alebo straty spojené so vstupom a použitím Internetovej stránky, ako aj za informácie a materiály, ktoré obsahuje.

Linky, ktoré sa nachádzajú na Internetovej stránke vedú k internetovým stránkam, ktoré spoločnosť ADOREA SK, s.r.o. nekontroluje a preto nie je zodpovedná za obsah a funkčnosť týchto internetových stránok. Linky sú poskytované v dobrej viere a umiestnenie linky neznamená súhlas spoločnosti ADOREA SK, s.r.o. s jej obsahom.

Tieto Právne informácie môže spoločnosť ADOREA SK, s.r.o. pozmeniť, upraviť alebo inak zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

Kontaktné údaje:

ADOREA SK, s.r.o., Karpatské námestie 7770/10A, 831 06 Bratislava
mobil: 0903 770 687
IČO:36710849 | DIČ:2022288653 | IČ DPH:SK2022288653

E-mail: office@uctovnictvo-firmy.sk