Blog

Podnikanie a účtovníctvo
28/06/2020 0 Comments

Podnikanie a účtovníctvo

Podnikatelia častokrát nevedia aké majú účtovníctvo. Podvojné? Jednoduché? Dokonca niektorí si myslia, že im účtovníčka viedla účtovníctvo, ale z ich dokumentov sme zistili, že žiadne účtovníctvo nemali. To sú fakty, sú to situácie, s ktorými som sa bežne stretávala počas mojej účtovnej profesie.

Čo však bolo ešte horšie, bola situácia, keď som viedla pohovory so záujemcami (dlhoročnými účtovníkmi) o pozíciu lektora podvojného účtovníctva v našej vzdelávacej spoločnosti a na otázku: „Aké účtovníctvo vedie občianske združenie – jednoduché alebo podvojné?“ som dostala odpoveď, že je to také niečo medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom. Fakt som vtedy vážne uvažovala nad dátumom, či nie je prvý apríl… Nebol. 🙂

Vy, ktorí toto čítate a účtovníctvo je zatiaľ pre vás veľká neznáma, hneď vysvetlím o čo ide. Je to veľmi prosté – Zákon o účtovníctve pozná iba dve účtovné sústavy:

jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo.

Žiadne iné nie je. Ani nič medzi tým. Zákon ani nerozlišuje, či sa jedná o podnikateľa alebo o neziskovú organizáciu. Sú skrátka iba 2 účtovné sústavy.

Viete, ktorá účtovná sústava je univerzálna?

Podvojné účtovníctvo.

Zákon o účtovníctve hovorí, že účtovná jednotka (napr. podnikateľ) účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Potom zákon vymenúva výnimky, ktoré môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve. Nie „musia“, ale „môžu“. Z toho nám teda vyplýva, že podvojné účtovníctvo môže viesť každý, kto je povinný mať účtovníctvo.

Kto musí viesť podvojné účtovníctvo?

Obchodný zákonník uvádza, že podnikatelia zapísaní v obchodnom registri účtujú v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe obchodného majetku a záväzkov, čistého obchodného imania, o nákladoch, výnosoch a zisku alebo strate podniku.

Kto sú „podnikatelia zapísaní v obchodnom registri“?

Do obchodného registra sa bežne zapisujú obchodné spoločnosti. Sú to právnické osoby a sú založené za účelom podnikania. Takýmito spoločnosťami sú:

  • verejná obchodná spoločnosť (v. o. s., napr. Lidl Slovenská republika, v.o.s.),
  • komanditná spoločnosť (k. s.),
  • spoločnosť s ručením obmedzeným (s. r. o.),
  • akciová spoločnosť (a. s.) a
  • jednoduchá spoločnosť na akcie (j. s. a.).

Vznikajú dňom zápisu do obchodného registra, nie dňom podpisu spoločenskej zmluvy.

Existujú však aj určité druhy podnikateľskej činnosti, kedy aj fyzická osoba, podnikateľ, sa povinne zapisuje do obchodného registra. Príkladom môže byť v súčasnosti prevádzkovateľ vnútroštátnej alebo medzinárodnej dopravy, okrem taxislužby. Títo prevádzkovatelia cestnej dopravy, aj keď podnikajú ako fyzická osoba, nie ako obchodná spoločnosť, musia mať podvojné účtovníctvo. Lebo sú zapísaní v obchodnom registri.

Osobitnou kategóriou sú zahraničné fyzické osoby – ľudia, ktorí majú bydlisko mimo Slovenska, ale u nás podnikajú. U nich sa stretávame s pojmom „podnik zahraničnej osoby“. Tiež sa zapisujú do obchodného registra. Viedla som podvojné účtovníctvo psychologičke zo Srbska, ktorá u nás na Slovensku už dlhé roky býva. Avšak trvalé bydlisko má v Srbsku, a preto sa na ňu vzťahovala povinnosť viesť podvojné účtovníctvo.

Ktorí podnikatelia môžu viesť jednoduché účtovníctvo?

Podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva o príjmoch a výdavkoch, obchodnom majetku, ako aj o záväzkoch tak, aby bolo možné zistiť čisté obchodné imanie a výsledok hospodárenia – takto to uvádza Obchodný zákonník. Zároveň dodáva, že títo podnikatelia môžu účtovať namiesto v sústave jednoduchého účtovníctva v sústave podvojného účtovníctva, pokiaľ v nej budú účtovať po celé účtovné obdobie.

Môžeme to uzavrieť aj takto: v jednoduchom účtovníctve môžu účtovať fyzické osoby, podnikatelia, ktorí majú bydlisko na Slovensku. Jedná sa o živnostníkov, o samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

Sú podnikatelia, ktorí nemusia mať účtovníctvo?

Áno, sú. Práve tí živnostníci a SZČO, ktorých som naposledy uvádzala, sú skupinou podnikateľov, ktorá má občas na výber. Majú možnosť nahradiť účtovníctvo tzv. daňovou evidenciou. Samotný názov napovedá, že nebudú postupovať podľa Zákona o účtovníctve, ale budú sa opierať o Zákon o dani z príjmov.

Daňová evidencia je však veľmi podobná účtovníctvu. Evidujú sa príjmy a výdavky súvisiace s podnikaním v časovom slede, hmotný a nehmotný (obchodný) majetok, zásoby, pohľadávky a záväzky. Nikde však nie je napísané, že si má robiť inventarizáciu alebo že má viesť peňažný denník. Rovnako nerobí žiadnu účtovnú závierku – lebo „neúčtuje“. Iba vedie daňovú evidenciu.

Oveľa jednoduchšie to majú tí živnostníci, resp. SZČO, ktorí nie sú platiteľmi DPH. Nielenže nemusia mať účtovníctvo, nemusia viesť ani daňovú evidenciu. Stačí, ak si evidujú iba zásoby, pohľadávky a príjmy v časovom slede tak, aby sa dal jasne vyčísliť základ dane. Od týchto príjmov z podnikania si odpočítajú paušálne výdavky. Môžeme povedať, že sú to imaginárne výdavky. Nie sú to skutočné preukázateľné výdavky. Je to možnosť znížiť si daňové zaťaženie. V súčasnosti (jún 2020) sa jedná o výšku až 60 % z úhrnu príjmov z podnikania, najviac do výšky 20 000 eur. Okrem toho si môžu odpočítať aj povinné poistenie (zdravotné, sociálne).

Obchodné spoločnosti takéto možnosti voľby nemajú. U nich nepripadá do úvahy daňová evidencia. Musia si viesť podvojné účtovníctvo a je jedno či sú alebo nie sú platiteľmi DPH.

Účtovať môže iba profesionálny účtovník?

Na kurzoch účtovníctva som sa stretla s podnikateľmi, ktorí nemali jasno v tom, kto môže účtovať. Napr. majiteľ s.r.o.-čky nevedel, či sa musí obrátiť na účtovnú spoločnosť alebo či si môže spracovať účtovníctvo sám a či na to potrebuje certifikát. Zákon o účtovníctve rieši túto tému hneď v úvode. Firmy, resp. podnikatelia, si majú viesť účtovníctvo buď vo vlastnej réžii, alebo môžu poveriť vedením svojho účtovníctva nejakú inú osobu. Z toho vyplýva, že ako majiteľ s.r.o. si účtovníctvo môžem viesť sám, nepotrebujem na to žiaden certifikát. Ani samotný účtovník profesionál nemusí mať žiaden certifikát. Účtovníctvo je u nás už dlhé roky voľná živnosť. Takže ktokoľvek, koho napadne spásonosná myšlienka, že bude účtovník, stane sa ním v momente, keď ohlási živnosť živnostenskému úradu. Nepotrebuje k tomu žiadne osvedčenie. 🙂

Kto je zodpovedný za účtovníctvo?

V prípade obchodných spoločností je zodpovedný za účtovníctvo štatutárny orgán. Napr. v s.r.o.-čke je to konateľ. Fyzická osoba, podnikateľ – živnostník, SZČO, je zodpovedný za svoje účtovníctvo. Vrátim sa k tej vete, vyššie uvedenej, kde píšem, že podnikatelia môžu poveriť vedením svojho účtovníctva inú osobu. Väčšinou sa jedná o účtovnú firmu, ktorej zveria svoje účtovníctvo. Zároveň sú mnohí podnikatelia v presvedčení, že týmto previedli na účtovnú firmu aj zodpovednosť. Omyl.

Zákon o účtovníctve v § 5 ustanovuje, že týmto poverením sa účtovná jednotka (s.r.o.-čka, živnostník…) nezbavuje zodpovednosti za vedenie účtovníctva, ani za zostavenie závierky.

S obľubou a s úsmevom zvyknem hovoriť, že tento § 5 je taký kontroverzný: účtovníkov profesionálov poteší a majiteľov firiem naštve. 🙂 Na „živých“ školeniach sa vždy pri jeho preberaní rozpúta živá debata.

Ďakujem vám, že ste nám venovali svoj čas čítaním tohto článku. Dúfam, že vám dodal rozhľad.

Autorka: Ing. Adriana Gazdová
– – –
Autorka a lektorka účtovných video kurzov a video školení
EDU-LAND s.r.o.
www.kurzy-skolenia.com

Pridať komentár