vlajka-sk

UPOZORNENIE

Každá spoločnosť, ktorá nesídli na Slovensku, ale je usadená v Európskej únii, a chce využiť naše platené služby (registrácia v katalógu), musí mať pridelené IČ DPH. Preto nám svoje IČ DPH musíte uviesť v objednávke, ak ste zahraničná spoločnosť. Po jeho preverení našim systémom budete môcť využiť naše platené služby.

Odôvodnenie: v zmysle platnej legislatívy vám musíme fakturovať bez DPH, pretože daňová povinnosť DPH sa prenáša na kupujúceho.

vlajka-en

WARNING

Any company not based in Slovakia but established in the European Union and wishing to use our paid services (registration in the catalog) must have a VAT ID. Therefore, you must provide us with your VAT ID in the order if you are a foreign company. Once it has been reviewed by our system, you will be able to use our paid services.

Justification: In accordance with applicable legislation, we must invoice you without VAT, because VAT is transferred to the buyer.

Chcete zaregistrovať firmu so sídlom mimo územia SR?

Vyplňte, prosím, túto objednávku:

Do you want to register a business based outside Slovakia?

Please complete this order: